Publikacje prasowe - szkody geodezyjne

Publikacje prasowe


Przypadki chodzą po ludziach – o szkodach zaistniałych w sprzętach geodezyjnych oraz dotyczących błędów popełnionych przez geodetów – GEODETA nr 6/2015 (PDF)

szkody geodezyjne

Szkody w geodezji – o szkodach zaistniałych z tytułu błędów zawodowych – GEODETA nr 1/2012 (PDF)


Koło ratunkowe czy haracz – skrótowa analiza ryzyka związanego z posiadaniem firmy i wykonywaniem czynności w zakresie geodezji – GEODETA nr 6/2009 (PDF)


Procedura zawierania umów

Zadzwoń do GeaBroker, aby w rozmowie telefonicznej zapoznać się z najważniejszymi elementami umowy ubezpieczenia – służymy radą, wyjaśniamy wszystkie wątpliwości oraz staramy się, aby zawierane umowy odpowiadały indywidualnym potrzebom każdego klienta.

– Jeśli zawierasz umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub umowę ubezpieczenia drona, ustal u dystrybutora wartość odtworzeniową mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Wypełnij starannie wniosek ubezpieczeniowy i podpisz go. Wraz z wnioskiem należy wypełnić i podpisać pełnomocnictwo brokerskie.

– Wyślij do GeaBroker mailem kopie (skany) wszystkich wydrukowanych i podpisanych dokumentów.

– W odpowiedzi mailowej otrzymasz warunki, na podstawie których zawierana jest umowa oraz wzór oświadczenia o ich akceptacji. Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia i, jeśli je akceptujesz, podpisz oświadczenie i prześlij mailem do GeaBroker jego skan.

UWAGA!!! Przesłanie mailem kopii podpisanego oświadczenia jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Mailową pocztą zwrotną otrzymasz oryginał wystawionej polisy w postaci pliku PDF. Sprawdź, czy wszystkie dane umieszczone na polisie są prawidłowe.

– Opłać składkę ubezpieczeniową zgodnie z danymi otrzymanymi na polisie. Jeśli zawartych zostało kilka umów ubezpieczenia, wykonaj tyle przelewów, ile zostało wystawionych polis, a w tytule każdego przelewu podaj nr polisy, której dotyczy przelew.

– Wyślij do GeaBroker mailem kopię dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej.

– Wyślij pocztą (koniecznie priorytetowym listem poleconym) na adres firmy GeaBroker oryginał pełnomocnictwa brokerskiego – dokument ten powinien zostać dostarczony do Brokera najpóźniej w ciągu 15 dni od daty wystawienia polisy. Dane teleadresowe do naszej firmy znajdziesz na wniosku oraz w zakładce Kontakt.

Cesja na bank – ubezpieczając sprzęt kredytowany możesz być zobowiązany przez bank do naniesienia cesji na polisę. Informację o cesji wpisz we wniosku – w takim wypadku na polisę zostanie naniesiona cesja zgodnie z otrzymanymi danymi. Jeśli bank wymaga ponadto potwierdzenia cesji na dodatkowej umowie, którą wcześniej przygotował, podpisz tę umowę w miejscu przeznaczonym dla cedenta i wyślij ją pocztą do GeaBroker – odeślemy umowę cesji potwierdzoną przez zakład ubezpieczeń.


Ubezpieczenie OC geodety

Ubezpieczenie OC geodety

Oferta dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przeznaczona jest dla firm wykonujących usługi geodezyjno-kartograficzne. Ubezpieczenie obejmuje dwie polisy: OC ogólnej oraz OC zawodowej. Umowa pokrywa roszczenia osób trzecich zaistniałe z tytułu szkód spowodowanych działalnością firmy oraz wykonywaniem usług wymagających posiadania uprawnień zawodowych.

Oferta dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przeznaczona jest dla firm wykonujących usługi geodezyjno-kartograficzne. Ubezpieczenie obejmuje dwie polisy: OC ogólnej oraz OC zawodowej. Umowa pokrywa roszczenia osób trzecich zaistniałe z tytułu szkód spowodowanych działalnością firmy oraz wykonywaniem usług wymagających posiadania uprawnień zawodowych.

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

– ubezpieczenie obejmuje skutki zdarzeń i błędów związanych z prowadzeniem działalności oraz wykonywaniem usług geodezyjno-kartograficznych, które wymagają posiadania uprawnień zawodowych;

– w zakresie OC ogólnej umowa włącza odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, natomiast w zakresie OC zawodowej szkody, których przyczyna (działanie lub zaniechanie) powstały w okresie ubezpieczenia. Należy podkreślić, że umowa OC zawodowej nie chroni szkód, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia, jeśli ich przyczyna zaistniała przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej;

podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe, a w zakresie OC zawodowej również czyste straty finansowe. Do ubezpieczenia włączono szkody zaistniałe na terytorium RP, wyrządzone przez pracowników oraz podwykonawców ubezpieczonego, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa;

– oferta cenowa – zgodna z kalkulatorem dostępnym we wniosku – kierowana jest do firm, które w minionym roku osiągnęły przychód w wysokości do 3.000.000 zł. Dla firm o wyższych przychodach, składki będą ustalane indywidualnie;

– oferta cenowa – zgodna z kalkulatorem dostępnym we wniosku – kierowana jest do firm, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały szkód i roszczeń o wypłatę odszkodowania. Dla firm ze szkodowym przebiegiem ubezpieczenia, składki będą ustalane indywidualnie;

– do umowy wprowadzono franszyzę integralną (minimalna wartość szkody) w wysokości 400 zł – w razie zaistnienia szkody o wyższej wartości, odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości.

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM – KTÓRY WYMAGA OPŁACENIA DODATKOWEJ SKŁADKI – DO UBEZPIECZENIA MOGĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE:

– klauzula podwykonawców z rezygnacją prawa regresu (dotyczy odrębnie ubezpieczenia OC ogólnej i zawodowej) – klauzula znosi prawo zakładu ubezpieczeń żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania od podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę (np. w wynajętym sprzęcie lub w pracach podzleconych, wymagających posiadania uprawnień zawodowych);

– klauzula OC pracodawcy – klauzula włącza odpowiedzialność za szkody, których doznali pracownicy w związku z wypadkiem przy pracy pod warunkiem, że ubezpieczony jest odpowiedzialny za powstanie szkody;

– klauzule OC najemcy nieruchomości, ruchomośœci – klauzule włączają odpowiedzialność za szkody wyrządzone w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;

– klauzula OC za szkody w dokumentach – klauzula włącza odpowiedzialność za szkody wyrządzone w dokumentach wskutek ich zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia;

– szkody w zabytkowych budynkach i budowlach;

– klauzula OC za szkody w środowisku – włącza odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu;

– szkody zaistniałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Osoby fizyczne posiadające uprawnienia geodezyjne i wykonujące pracę zarówno dla ubezpieczonego pracodawcy, jak i na własny rachunek, powinny zawrzeć osobne ubezpieczenie OC pokrywające szkody wynikłe z działalności na własny rachunek. Jeśli firma geodezyjna wykonuje dodatkowo usługi w zakresie innych czynności zawodowych, np.: wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług architektonicznych – powinna tego rodzaju czynności ubezpieczyć odrębnymi umowami.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na adres mailowy Brokera.

W celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na nasz adres mailowy Brokera.


ubezpieczenie sprzętu pomiarowego

Ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego

Oferta dotycząca ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania przeznaczona jest dla firm geodezyjnych i kartograficznych wykorzystujących sprzęt elektroniczny, w tym przenośny sprzęt pomiarowy.

Oferta dotycząca ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania przeznaczona jest dla firm geodezyjnych i kartograficznych wykorzystujących sprzęt elektroniczny, w tym przenośny sprzęt pomiarowy.

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

– do ubezpieczenia może zostać zgłoszony sprzęt i oprogramowanie o wartości jednostkowej do 600.000 zł;

– maksymalny wiek sprzętu nie może przekroczyć 15 lat;

– SU (suma ubezpieczenia) urządzeń ustalana jest wg wartości odtworzeniowej, czyli wartości pozwalającej na zakup nowego mienia takiego samego lub najbardziej zbliżonego, bez uwzględniania amortyzacji czy zużycia, oraz bez uwzględniania upustów lub zniżek marketingowych udzielanych przez dystrybutorów. W związku z powyższym, przed wypełnieniem wniosku powinni Państwo skontaktować się z dystrybutorem, u którego zostało zakupione mienie i ustalić, jaka jest aktualna cena nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – taka suma ubezpieczenia powinna zostać podana na wniosku. Jeśli zgłaszane do ubezpieczenia mienie nie jest już produkowane, jego wartość odtworzeniowa powinna odpowiadać cenie zakupu u tego samego producenta nowego mienia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia podana na wniosku będzie niższa od wartości odtworzeniowej, a różnica ta będzie przekraczała 20%, w momencie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń obniży odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie;

podstawowy zakres ubezpieczenia pokrywa ryzyko szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, w tym szkód zaistniałych m.in. wskutek: ryzyk elementarnych (pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci…), upadku na skutek potrącenia sprzętu lub podmuchu spowodowanego przez przejeżdżający obok instrumentu pojazd, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, kradzieży z włamaniem z pomieszczeń biurowych, rabunku i dewastacji, kradzieży z włamaniem z bagażnika pojazdu, w którym pozostawiono sprzęt pomiarowy;

– do umowy ubezpieczenia zostały również włączone koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. koszty wynajęcia sprzętu zastępczego) z limitem odpowiedzialności w wysokości od 5.000 do 50.000 zł, w zależności od wyboru ubezpieczającego;

– franszyza redukcyjna (kwota, o jaką obniżane jest odszkodowanie) wynosi 300 zł.

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM – KTÓRY WYMAGA OPŁACENIA DODATKOWEJ SKŁADKI – DO UBEZPIECZENIA MOGĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE:

– ryzyko kradzieży zwykłej, czyli takiej, w której nie ma znamion włamania lub rabunku. Do kradzieży zwykłej może dojść np. podczas pracy tachimetrem, który został zabrany z miejsca pomiaru, jeśli obok sprzętu nie było osoby pilnującej go. Limit odpowiedzialności za to ryzyko został ograniczony do 100.000 zł. Dla szkód zaistniałych z tytułu kradzieży zwykłej wprowadzono franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł;

– szkody zaistniałe na terenie Europy lub Świata.

W celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na nasz adres mailowy Brokera.


ubezpieczenie drona

Ubezpieczenie drona

Oferta ubezpieczenia dronów wraz z elektronicznym sprzętem pomiarowym przeznaczona jest dla firm, które wykorzystują tego typu urządzenia w ramach realizacji usług geodezyjno-kartograficznych. Dodatkowo – po przeprowadzeniu indywidualnej analizy ryzyka – istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC operatora drona (w celu zawarcia umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

Oferta ubezpieczenia dronów wraz z elektronicznym sprzętem pomiarowym przeznaczona jest dla firm, które wykorzystują tego typu urządzenia w ramach realizacji usług geodezyjno-kartograficznych. Dodatkowo – po przeprowadzeniu indywidualnej analizy ryzyka – istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC operatora drona (w celu zawarcia umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

– do ubezpieczenia może zostać zgłoszony dron (bezzałogowy statek powietrzny), do którego montowany jest sprzęt pomiarowy (np. kamery cyfrowe) z oprogramowaniem, całość o łącznej wartości do 600.000 zł;

– maksymalny wiek sprzętu nie może przekroczyć 10 lat;

– SU (suma ubezpieczenia) urządzeń ustalana jest wg wartości odtworzeniowej, czyli wartości pozwalającej na zakup nowego mienia takiego samego lub najbardziej zbliżonego, bez uwzględniania amortyzacji czy zużycia, oraz bez uwzględniania upustów lub zniżek marketingowych udzielanych przez dystrybutorów. W związku z powyższym, przed wypełnieniem wniosku powinni Państwo skontaktować się z dystrybutorem, u którego zostało zakupione mienie i ustalić, jaka jest aktualna cena nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – taka suma ubezpieczenia powinna zostać podana na wniosku. Jeśli zgłaszane do ubezpieczenia mienie nie jest już produkowane, jego wartość odtworzeniowa powinna odpowiadać cenie zakupu u tego samego producenta nowego mienia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia podana na wniosku będzie niższa od wartości odtworzeniowej, a różnica ta będzie przekraczała 20%, w momencie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń obniży odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie;

podstawowy zakres ubezpieczenia pokrywa ryzyko szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, w tym szkód zaistniałych m.in. wskutek: ryzyk elementarnych (pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci…), upadku na skutek potrącenia sprzętu lub podmuchu spowodowanego przez przejeżdżający obok instrumentu pojazd, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, kradzieży z włamaniem z pomieszczeń biurowych, rabunku i dewastacji, kradzieży z włamaniem z bagażnika pojazdu, w którym pozostawiono sprzęt pomiarowy;

– franszyza redukcyjna (kwota, o jaką obniżane jest odszkodowanie) dla ryzyka upadku i rozbicia wynosi:

– 5% szkody nie mniej niż 1000 zł – dla SU do 50.000 zł;

– 5% szkody nie mniej niż 2000 zł – dla SU od 50.000 do 100.000 zł;

– 5% szkody nie mniej niż 3000 zł – dla SU powyżej 100.000 zł;
Dla ryzyka utraty sprzętu franszyza redukcyjna wynosi 5% szkody. W pozostałym zakresie ma zastosowanie franszyza integralna (minimalna wartość szkody) w wysokości 500 zł.

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM – KTÓRY WYMAGA OPŁACENIA DODATKOWEJ SKŁADKI – DO UBEZPIECZENIA MOGĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE:

– szkody zaistniałe na terenie Europy lub Świata;

– szkody wyrządzone przez podmioty, którym sprzęt został oddany w użytkowanie na podstawie umowy najmu sporządzonej na piśmie, bez prawa regresu w stosunku do sprawcy szkody;

– koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. koszty wynajęcia sprzętu zastępczego).

W celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na nasz adres mailowy Brokera.