Oferta dotycząca ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania przeznaczona jest dla firm geodezyjnych i kartograficznych wykorzystujących sprzęt elektroniczny, w tym przenośny sprzęt pomiarowy.

Oferta dotycząca ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania przeznaczona jest dla firm geodezyjnych i kartograficznych wykorzystujących sprzęt elektroniczny, w tym przenośny sprzęt pomiarowy.

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

– do ubezpieczenia może zostać zgłoszony sprzęt i oprogramowanie o wartości jednostkowej do 600.000 zł;

– maksymalny wiek sprzętu nie może przekroczyć 15 lat;

– SU (suma ubezpieczenia) urządzeń ustalana jest wg wartości odtworzeniowej, czyli wartości pozwalającej na zakup nowego mienia takiego samego lub najbardziej zbliżonego, bez uwzględniania amortyzacji czy zużycia, oraz bez uwzględniania upustów lub zniżek marketingowych udzielanych przez dystrybutorów. W związku z powyższym, przed wypełnieniem wniosku powinni Państwo skontaktować się z dystrybutorem, u którego zostało zakupione mienie i ustalić, jaka jest aktualna cena nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – taka suma ubezpieczenia powinna zostać podana na wniosku. Jeśli zgłaszane do ubezpieczenia mienie nie jest już produkowane, jego wartość odtworzeniowa powinna odpowiadać cenie zakupu u tego samego producenta nowego mienia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia podana na wniosku będzie niższa od wartości odtworzeniowej, a różnica ta będzie przekraczała 20%, w momencie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń obniży odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie;

podstawowy zakres ubezpieczenia pokrywa ryzyko szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, w tym szkód zaistniałych m.in. wskutek: ryzyk elementarnych (pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci…), upadku na skutek potrącenia sprzętu lub podmuchu spowodowanego przez przejeżdżający obok instrumentu pojazd, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, kradzieży z włamaniem z pomieszczeń biurowych, rabunku i dewastacji, kradzieży z włamaniem z bagażnika pojazdu, w którym pozostawiono sprzęt pomiarowy;

– do umowy ubezpieczenia zostały również włączone koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. koszty wynajęcia sprzętu zastępczego) z limitem odpowiedzialności w wysokości od 5.000 do 50.000 zł, w zależności od wyboru ubezpieczającego;

– franszyza redukcyjna (kwota, o jaką obniżane jest odszkodowanie) wynosi 300 zł.

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM – KTÓRY WYMAGA OPŁACENIA DODATKOWEJ SKŁADKI – DO UBEZPIECZENIA MOGĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE:

– ryzyko kradzieży zwykłej, czyli takiej, w której nie ma znamion włamania lub rabunku. Do kradzieży zwykłej może dojść np. podczas pracy tachimetrem, który został zabrany z miejsca pomiaru, jeśli obok sprzętu nie było osoby pilnującej go. Limit odpowiedzialności za to ryzyko został ograniczony do 100.000 zł. Dla szkód zaistniałych z tytułu kradzieży zwykłej wprowadzono franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł;

– szkody zaistniałe na terenie Europy lub Świata.

W celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na nasz adres mailowy Brokera.