Zadzwoń do GeaBroker, aby w rozmowie telefonicznej zapoznać się z najważniejszymi elementami umowy ubezpieczenia – służymy radą, wyjaśniamy wszystkie wątpliwości oraz staramy się, aby zawierane umowy odpowiadały indywidualnym potrzebom każdego klienta.

– Jeśli zawierasz umowę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub umowę ubezpieczenia drona, ustal u dystrybutora wartość odtworzeniową mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Wypełnij starannie wniosek ubezpieczeniowy i podpisz go. Wraz z wnioskiem należy wypełnić i podpisać pełnomocnictwo brokerskie.

– Wyślij do GeaBroker mailem kopie (skany) wszystkich wydrukowanych i podpisanych dokumentów.

– W odpowiedzi mailowej otrzymasz warunki, na podstawie których zawierana jest umowa oraz wzór oświadczenia o ich akceptacji. Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia i, jeśli je akceptujesz, podpisz oświadczenie i prześlij mailem do GeaBroker jego skan.

UWAGA!!! Przesłanie mailem kopii podpisanego oświadczenia jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Mailową pocztą zwrotną otrzymasz oryginał wystawionej polisy w postaci pliku PDF. Sprawdź, czy wszystkie dane umieszczone na polisie są prawidłowe.

– Opłać składkę ubezpieczeniową zgodnie z danymi otrzymanymi na polisie. Jeśli zawartych zostało kilka umów ubezpieczenia, wykonaj tyle przelewów, ile zostało wystawionych polis, a w tytule każdego przelewu podaj nr polisy, której dotyczy przelew.

– Wyślij do GeaBroker mailem kopię dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej.

– Wyślij pocztą (koniecznie priorytetowym listem poleconym) na adres firmy GeaBroker oryginał pełnomocnictwa brokerskiego – dokument ten powinien zostać dostarczony do Brokera najpóźniej w ciągu 15 dni od daty wystawienia polisy. Dane teleadresowe do naszej firmy znajdziesz na wniosku oraz w zakładce Kontakt.

Cesja na bank – ubezpieczając sprzęt kredytowany możesz być zobowiązany przez bank do naniesienia cesji na polisę. Informację o cesji wpisz we wniosku – w takim wypadku na polisę zostanie naniesiona cesja zgodnie z otrzymanymi danymi. Jeśli bank wymaga ponadto potwierdzenia cesji na dodatkowej umowie, którą wcześniej przygotował, podpisz tę umowę w miejscu przeznaczonym dla cedenta i wyślij ją pocztą do GeaBroker – odeślemy umowę cesji potwierdzoną przez zakład ubezpieczeń.