Oferta dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przeznaczona jest dla firm wykonujących usługi geodezyjno-kartograficzne. Ubezpieczenie obejmuje dwie polisy: OC ogólnej oraz OC zawodowej. Umowa pokrywa roszczenia osób trzecich zaistniałe z tytułu szkód spowodowanych działalnością firmy oraz wykonywaniem usług wymagających posiadania uprawnień zawodowych.

Oferta dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przeznaczona jest dla firm wykonujących usługi geodezyjno-kartograficzne. Ubezpieczenie obejmuje dwie polisy: OC ogólnej oraz OC zawodowej. Umowa pokrywa roszczenia osób trzecich zaistniałe z tytułu szkód spowodowanych działalnością firmy oraz wykonywaniem usług wymagających posiadania uprawnień zawodowych.

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

– ubezpieczenie obejmuje skutki zdarzeń i błędów związanych z prowadzeniem działalności oraz wykonywaniem usług geodezyjno-kartograficznych, które wymagają posiadania uprawnień zawodowych;

– w zakresie OC ogólnej umowa włącza odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, natomiast w zakresie OC zawodowej szkody, których przyczyna (działanie lub zaniechanie) powstały w okresie ubezpieczenia. Należy podkreślić, że umowa OC zawodowej nie chroni szkód, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia, jeśli ich przyczyna zaistniała przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej;

podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe, a w zakresie OC zawodowej również czyste straty finansowe. Do ubezpieczenia włączono szkody zaistniałe na terytorium RP, wyrządzone przez pracowników oraz podwykonawców ubezpieczonego, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa;

– oferta cenowa – zgodna z kalkulatorem dostępnym we wniosku – kierowana jest do firm, które w minionym roku osiągnęły przychód w wysokości do 3.000.000 zł. Dla firm o wyższych przychodach, składki będą ustalane indywidualnie;

– oferta cenowa – zgodna z kalkulatorem dostępnym we wniosku – kierowana jest do firm, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały szkód i roszczeń o wypłatę odszkodowania. Dla firm ze szkodowym przebiegiem ubezpieczenia, składki będą ustalane indywidualnie;

– do umowy wprowadzono franszyzę integralną (minimalna wartość szkody) w wysokości 400 zł – w razie zaistnienia szkody o wyższej wartości, odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości.

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM – KTÓRY WYMAGA OPŁACENIA DODATKOWEJ SKŁADKI – DO UBEZPIECZENIA MOGĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE:

– klauzula podwykonawców z rezygnacją prawa regresu (dotyczy odrębnie ubezpieczenia OC ogólnej i zawodowej) – klauzula znosi prawo zakładu ubezpieczeń żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania od podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę (np. w wynajętym sprzęcie lub w pracach podzleconych, wymagających posiadania uprawnień zawodowych);

– klauzula OC pracodawcy – klauzula włącza odpowiedzialność za szkody, których doznali pracownicy w związku z wypadkiem przy pracy pod warunkiem, że ubezpieczony jest odpowiedzialny za powstanie szkody;

– klauzule OC najemcy nieruchomości, ruchomośœci – klauzule włączają odpowiedzialność za szkody wyrządzone w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;

– klauzula OC za szkody w dokumentach – klauzula włącza odpowiedzialność za szkody wyrządzone w dokumentach wskutek ich zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia;

– szkody w zabytkowych budynkach i budowlach;

– klauzula OC za szkody w środowisku – włącza odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu;

– szkody zaistniałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Osoby fizyczne posiadające uprawnienia geodezyjne i wykonujące pracę zarówno dla ubezpieczonego pracodawcy, jak i na własny rachunek, powinny zawrzeć osobne ubezpieczenie OC pokrywające szkody wynikłe z działalności na własny rachunek. Jeśli firma geodezyjna wykonuje dodatkowo usługi w zakresie innych czynności zawodowych, np.: wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług architektonicznych – powinna tego rodzaju czynności ubezpieczyć odrębnymi umowami.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na adres mailowy Brokera.

W celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na nasz adres mailowy Brokera.