Oferta ubezpieczenia dronów wraz z elektronicznym sprzętem pomiarowym przeznaczona jest dla firm, które wykorzystują tego typu urządzenia w ramach realizacji usług geodezyjno-kartograficznych. Dodatkowo – po przeprowadzeniu indywidualnej analizy ryzyka – istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC operatora drona (w celu zawarcia umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

Oferta ubezpieczenia dronów wraz z elektronicznym sprzętem pomiarowym przeznaczona jest dla firm, które wykorzystują tego typu urządzenia w ramach realizacji usług geodezyjno-kartograficznych. Dodatkowo – po przeprowadzeniu indywidualnej analizy ryzyka – istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC operatora drona (w celu zawarcia umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).

WARUNKI PROGRAMU ZAKŁADAJĄ M.IN., ŻE:

– do ubezpieczenia może zostać zgłoszony dron (bezzałogowy statek powietrzny), do którego montowany jest sprzęt pomiarowy (np. kamery cyfrowe) z oprogramowaniem, całość o łącznej wartości do 600.000 zł;

– maksymalny wiek sprzętu nie może przekroczyć 10 lat;

– SU (suma ubezpieczenia) urządzeń ustalana jest wg wartości odtworzeniowej, czyli wartości pozwalającej na zakup nowego mienia takiego samego lub najbardziej zbliżonego, bez uwzględniania amortyzacji czy zużycia, oraz bez uwzględniania upustów lub zniżek marketingowych udzielanych przez dystrybutorów. W związku z powyższym, przed wypełnieniem wniosku powinni Państwo skontaktować się z dystrybutorem, u którego zostało zakupione mienie i ustalić, jaka jest aktualna cena nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – taka suma ubezpieczenia powinna zostać podana na wniosku. Jeśli zgłaszane do ubezpieczenia mienie nie jest już produkowane, jego wartość odtworzeniowa powinna odpowiadać cenie zakupu u tego samego producenta nowego mienia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia podana na wniosku będzie niższa od wartości odtworzeniowej, a różnica ta będzie przekraczała 20%, w momencie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń obniży odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie;

podstawowy zakres ubezpieczenia pokrywa ryzyko szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, w tym szkód zaistniałych m.in. wskutek: ryzyk elementarnych (pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci…), upadku na skutek potrącenia sprzętu lub podmuchu spowodowanego przez przejeżdżający obok instrumentu pojazd, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, kradzieży z włamaniem z pomieszczeń biurowych, rabunku i dewastacji, kradzieży z włamaniem z bagażnika pojazdu, w którym pozostawiono sprzęt pomiarowy;

– franszyza redukcyjna (kwota, o jaką obniżane jest odszkodowanie) dla ryzyka upadku i rozbicia wynosi:

– 5% szkody nie mniej niż 1000 zł – dla SU do 50.000 zł;

– 5% szkody nie mniej niż 2000 zł – dla SU od 50.000 do 100.000 zł;

– 5% szkody nie mniej niż 3000 zł – dla SU powyżej 100.000 zł;
Dla ryzyka utraty sprzętu franszyza redukcyjna wynosi 5% szkody. W pozostałym zakresie ma zastosowanie franszyza integralna (minimalna wartość szkody) w wysokości 500 zł.

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM – KTÓRY WYMAGA OPŁACENIA DODATKOWEJ SKŁADKI – DO UBEZPIECZENIA MOGĄ ZOSTAĆ WŁĄCZONE:

– szkody zaistniałe na terenie Europy lub Świata;

– szkody wyrządzone przez podmioty, którym sprzęt został oddany w użytkowanie na podstawie umowy najmu sporządzonej na piśmie, bez prawa regresu w stosunku do sprawcy szkody;

– koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. koszty wynajęcia sprzętu zastępczego).

W celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):

Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na nasz adres mailowy Brokera.