[Logo] [Marka firmy]


[Zasady współpracy]

[Foto] Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem niezwiązanym z żadnym towarzystwem ubezpieczeń. Broker reprezentuje interesy klienta (w odróżnieniu od agenta, który reprezentuje interesy towarzystwa ubezpieczeń), ocenia ryzyko, uczestniczy w likwidacji szkody, administruje polisami, jednak przede wszystkim negocjuje optymalne warunki ubezpieczenia. Istotne dla klienta jest również to, że broker za wykonaną pracę nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia - podobnie jak agenci wynagradzany jest prowizyjnie przez towarzystwa ubezpieczeń.


   PEŁNOMOCNICTWO

Warunkiem podjęcia współpracy między brokerem a klientem jest udzielenie brokerowi pełnomocnictwa, które upoważnia go do wystąpienia w imieniu klienta z zapytaniem ofertowym skierowanym do towarzystw ubezpieczeń. Pełnomocnictwo jest formalnym poświadczeniem zgody klienta na reprezentowanie jego interesów w kontaktach z ubezpieczycielami. Przed podjęciem współpracy prosimy o kontakt - wysłany zostanie do Państwa wzór pełnomocnictwa.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

W tym momencie broker może formalnie rozpocząć pracę. Wstępnie oceniane jest ryzyko ubezpieczeniowe oraz ustalana jest ogólna koncepcja ubezpieczenia (jedna polisa obejmująca tylko zgłaszane ryzyko, czy też program ubezpieczeniowy obejmujący swym zakresem wiele ryzyk i polis). Mając przesłane od klienta dane, broker występuje do kilku towarzystw ubezpieczeń z zapytaniem ofertowym w zakresie uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej.

   PRZEDSTAWIENIE ANALIZY OTRZYMANYCH OFERT

Kolejnym etapem współpracy jest przedstawienie klientowi analizy porównawczej otrzymanych z towarzystw ubezpieczeń ofert, wraz z propozycją wybrania optymalnego rozwiązania.

   DOPROWADZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

Jeśli propozycja brokera przedstawiona w ofercie porównawczej zostanie przez klienta zaakceptowana, broker występuje do towarzystwa z prośbą o wystawienie polisy. Czasami jednak oferta jest tylko wstępną propozycją, ponieważ w porozumieniu z klientem broker może dalej negocjować z ubezpieczycielem zmianę warunków umowy, aż do momentu uzyskania pożądanego rezultatu.

   OBSŁUGA AKTYWNYCH POLIS

Rola brokera ubezpieczeniowego nie kończy się wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia i podpisaniem polisy. Jest on odpowiedzialny za monitorowanie terminów wpłat kolejnych rat, przypominanie w odpowiednim czasie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia polisy oraz, w razie potrzeby, występowanie do towarzystwa o rozszerzenie zakresu ubezpieczenia. Broker ubezpieczeniowy jest również doradcą i wsparciem podczas dochodzenia roszczeń w razie powstania szkody oraz może pomóc w odzyskiwaniu odszkodowań.

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), oświadczamy że w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa oraz posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy, że zbierane i posiadane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem zasady minimalizmu, czyli z ograniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane są przetwarzane. Działamy w ramach zatwierdzonej polityki bezpieczeństwa, która przewiduje ciągłą kontrolę i monitorowanie systemów zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych.
Pobierz plik: Rozporządzenie RODO  (PDF)
Pobierz plik: Oświadczenie administratora danych osobowych  (PDF)


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker