[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej]

[Foto] Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) chronią sprawcę szkody przed skutkami finansowymi związanymi z koniecznością zrekompensowania poszkodowanemu skutków wyrządzonej mu szkody. Często obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC wynika z zapisów ustawowych lub rozporządzeń, ale w zasadzie wszystkie firmy prowadzące działalność powinny posiadać polisę ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, a czasami również OC zawodowej.


  UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Umowa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przenosi na towarzystwo ubezpieczeń finansową odpowiedzialność za szkodę zaistniałą m.in. w wyniku wytwarzania produktów lub usług (za wyjątkiem szkód powstałych z tytułu czynności zawodowych), prowadzenia biura lub zatrudniania pracowników. Z zapisów kodeksu cywilnego wynika, że sprawca szkody odpowiedzialny jest zarówno za samą szkodę (przeliczoną na pieniądze), jak i utracone korzyści finansowe poszkodowanego, które nie zostały uzyskane z powodu zdarzenia szkodowego. Takie zapisy prawne sprawiają, że wysokość roszczenia z tytułu szkody wynikłej na skutek czynu zabronionego oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania może być znacznie większa od majątku firmy ubezpieczonego.

  UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

Najczęściej ubezpieczyciele wyłączają z zakresu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością zawodową (zwykle związaną z koniecznością uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu), proponując jednocześnie zawarcie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu. Ubezpieczenie to, poza odpowiedzialnością za szkody w mieniu i na osobie oraz odpowiedzialnością za utracone korzyści, włącza również odpowiedzialność za tzw. czyste straty finansowe. Produkt ten pokrywa więc odpowiedzialność za większość szkód wynikłych z tytułu wykonywania czynności zawodowych, nie pokrywa jednak szkód chronionych polisą ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Reasumując - osoby wykonujące działalność w zakresie niektórych zawodów powinny zawierać zarówno umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu, jak i umowę ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.

   OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA OC

 • OC rolników
 • OC doradcy podatkowego
 • OC podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta)
 • OC architekta
 • OC inżyniera budownictwa
 • OC zarządcy nieruchomości
 • OC rzeczoznawcy majątkowego
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC adwokata
 • OC radcy prawnego
 • OC notariusza
 • OC rzecznika patentowego
 • OC komornika sądowego
 • OC przedsiębiorcy wykonującego czynności detektywa
 • OC brokera ubezpieczeniowego
 • OC agenta ubezpieczeniowego
 • OC organizatora imprezy masowej
 • OC organizatora turystyki
 • OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
 • OC podmiotów prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych
 • OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
 • OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
 • OC lekarzy i lekarzy dentystów

   DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA OC

 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia
 • Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
 • OC członków władz spółek kapitałowych
 • OC organizatora imprezy
 • OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • OC lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej
 • OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
 • OC pracowni architektonicznej
 • OC urbanisty
 • OC geodety i kartografa
 • OC doradcy technicznego
 • OC projektanta technicznego
 • OC kancelarii prawniczej
 • OC syndyka
 • OC dziennikarza
 • OC tłumacza
 • OC farmaceutów i aptek
 • OC lekarza i technika weterynarii
 • OC doradcy podatkowego (w zakresie nie objętym obowiązkowymi ubezpieczeniami)
 • OC podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem)
 • OC księgowego wobec swojego pracodawcy

   PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA FIRM GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

Firma GeaBroker prowadzi specjalny program ubezpieczeniowy dedykowany firmom geodezyjnym i kartograficznym - na stronie Firmy geodezyjne znajdziecie Państwo informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla tej grupy zawodowej.


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker