[Logo] [Marka firmy]


[Firmy geodezyjne - sprzęt elektroniczny]

[Foto] Oferta dotycząca ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania przeznaczona jest dla firm geodezyjnych i kartograficznych wykorzystujących sprzęt elektroniczny, w tym przenośny sprzęt pomiarowy. Jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, a więc ochrona obejmuje wszystkie szkody pod warunkiem, że nie zostały one wyszczególnione na liście wyłączeń. Polisa chroni wyłącznie sprzęty wymieniony we wniosku. Do podstawowego zakresu włączono koszty wynajęcia sprzętu zastępczego zaistniałe po szkodzie w ubezpieczonym sprzęcie.


   UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Ubezpieczenie pokrywa ryzyko szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, o ile przyczyna szkody nie została wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej. W szczególności ubezpieczenie pokrywa szkody wynikłe m.in. z tytułu:
 • ryzyk elementarnych (pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci...);
 • upadku na skutek potrącenia sprzętu lub podmuchu spowodowanego przez przejeżdżający obok instrumentu pojazd;
 • błędów w obsłudze oraz niewłaściwego użytkowania;
 • błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych pod warunkiem, że nie są to szkody objęte gwarancją lub rękojmą;
 • przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
 • kradzieży z włamaniem z pomieszczeń biurowych, rabunku i dewastacji;
 • kradzieży z włamaniem z bagażnika pojazdu, w którym pozostawiono sprzęt pomiarowy.

 
Warunki programu zakładają m.in., że:

 • do ubezpieczenia może zostać zgłoszony sprzęt i oprogramowanie o wartości jednostkowej do 500.000 zł, w wieku nie starszym niż 15 lat, a SU (suma ubezpieczenia) powinna zostać ustalona wg wartości odtworzeniowej;
 • do ubezpieczenia włączono koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. koszty wynajęcia sprzętu zastępczego) z limitem odpowiedzialności w wysokości od 5.000 do 50.000 zł, w zależności od wyboru ubezpieczającego;
 • stawki za ubezpieczenie zostały ustalone w wysokości:

 

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Stawka

Składka za roczny okres ubezpieczenia

Zakres podstawowy

Elektroniczny sprzęt stacjonarny

równa jest wartości odtworzeniowej
sprzętu stacjonarnego, przenośnego i oprogramowania

0,4% SU

zgodnie ze stawką obok, jednak nie mniej niż 200 zł

Elektroniczny sprzęt przenośny

0,5% SU

Oprogramowanie, dane, zewnętrzne nośniki danych

Elektroniczny sprzęt przenośny zamontowany w pojazdach

1,2% SU

Koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. wynajęcie sprzętu zastępczego)

od 5.000 do 50.000 zł
brutto (z VAT)
przez okres 12 miesięcy

1,0% SU

zgodnie ze stawką obok, jednak nie mniej niż 50 zł

Zakres rozszerzony

Kradzież zwykła sprzętu przenośnego podczas pomiarów w terenie

równa jest wartości najdroższego sprzętu przenośnego,
jednak nie więcej niż 100.000 zł

0,9% SU

zgodnie ze stawką obok, jednak nie więcej niż 900 zł

Ochrona na terenie Europy

równa jest łącznej wartości sprzętu stacjonarnego, przenośnego i oprogramowania

+30% stawki podstaw.

zgodnie ze stawką obok

Ochrona na terenie Świata

równa jest łącznej wartości sprzętu stacjonarnego, przenośnego i oprogramowania

+50% stawki podstaw.

zgodnie ze stawką obok

 

 • po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ochrony dotyczący elektronicznego sprzętu przenośnego może zostać rozszerzony o ryzyko kradzieży zwykłej. Kradzież zwykła to taka, w której nie ma znamion włamania lub rabunku, i dochodzi do niej podczas pracy np. tachimetrem, który został zabrany z miejsca pomiaru, jeśli obok sprzętu nie było osoby pilnującej go. Limit odpowiedzialności za to ryzyko wynosi wartość szkody (sprzętu), jednak nie więcej niż 100.000,00 zł;
 • po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody zaistniałe na terenie Europy lub Świata;
 • franszyza redukcyjna (kwota, o jaką obniżane jest odszkodowanie) wynosi 300 zł z zastrzeżeniem, że dla szkód zaistniałych z tytułu kradzieży zwykłej wprowadzono franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł;
 • w celu kalkulacji składki Pobierz wniosek  (XLS)

Uwaga!  Uwaga!  Uwaga!  
Podawana na wniosku suma ubezpieczenia mienia zgłaszanego do ubezpieczenia powinna odpowiadać jego wartości odtworzeniowej, czyli wartości pozwalającej na zakup nowego!!! mienia takiego samego lub najbardziej zbliżonego, bez uwzględniania amortyzacji czy zużycia, oraz bez uwzględniania upustów lub zniżek marketingowych udzielanych przez dystrybutorów. W związku z powyższym, przed wypełnieniem wniosku powinni Państwo skontaktować się z dystrybutorem, u którego zostało zakupione mienie i ustalić, jaka jest aktualna cena nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia - taka suma ubezpieczenia powinna zostać podana na wniosku. Jeśli zgłaszane do ubezpieczenia mienie nie jest już produkowane, jego wartość odtworzeniowa powinna odpowiadać cenie zakupu u tego samego producenta nowego mienia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia podana na wniosku będzie niższa od wartości odtworzeniowej, a różnica ta będzie przekraczała 20%, w momencie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń obniży odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie.


Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na adres mailowy Brokera


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker