[Logo] [Marka firmy]


[Firmy geodezyjne - odpowiedzialność cywilna]

[Foto] Oferta dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przeznaczona jest dla dla firm wykonujących usługi w zakresie geodezyji i kartografii. Ubezpieczenie obejmuje jednocześnie dwie polisy (pierwsza - OC działalności gospodarczej oraz druga - OC zawodowej) i pokrywa roszczenia zaistniałe z tytułu szkód spowodowanych działalnością firmy oraz wykonywaniem usług w zakresie prac geodezyjnych i katograficznych. Do umowy została również włączona odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pracowników oraz podwykonawców.


   UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ZAWODOWEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA PRAC GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

Podstawowy zakres ubezpieczenia OC działalności gospodarczej obejmuje:
 • skutki zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności;
 • odpowiedzialność deliktową i kontraktową;
 • szkody rzeczowe i osobowe oraz utracone korzyści poszkodowanego;
 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • szkody powstałe w okresie ubezpieczenia;
 • szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego, z rezygnacją prawa regresu w stosunku do pracownika odpowiedzialnego za szkodę;
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców, z zachowaniem prawa regresu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę;
 • szkody powstałe na terytorium RP oraz poza terenem RP, jeżeli zostały one wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji służbowych.

 
Podstawowy zakres ubezpieczenia OC zawodowej obejmuje:

 • skutki błędów wynikających z prowadzenia prac geodezyjno-kartograficznych;
 • odpowiedzialność deliktową i kontraktową;
 • szkody rzeczowe i osobowe oraz utracone korzyści poszkodowanego, a także czyste straty finansowe;
 • szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • szkody, których przyczyna powstała w okresie ubezpieczenia na skutek działania lub zaniechania ubezpieczonego. Należy podkreślić, że umowa OC zawodowej nie chroni szkód, które zdarzyły się w okresie ubezpieczenia, jeśli ich przyczyna zaistniała przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej;
 • szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego, z rezygnacją prawa regresu w stosunku do pracownika odpowiedzialnego za szkodę;
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców, z zachowaniem prawa regresu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę;
 • szkody powstałe na terytorium RP.

 
Warunki programu zakładają m.in., że::

 • składki roczne za podstawowy zakres ochrony zostały ustalone w wysokości:

 

Zakres podstawowy obejmujący ubezpieczenie OC działalności oraz OC zawodowej

Suma gwarancyjna

50.000

100.000

250.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Składka roczna

451

625

987

1401

2149

2757

3347

 

 • powyższe składki obowiązują dla firm, które w minionym roku osiągnęły obrót w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
 • dla firm, które w minionym roku osiągnęły obrót w wysokości od 1.000.001 do 3.000.000 zł, składki ulegają wzrostowi;
 • dla firm, które w minionym roku osiągnęły obrót w wysokości ponad 3.000.000 zł, składki będą ustalane indywidualnie;
 • indywidualna kalkulacja składki zostanie zastosowana również w przypadku firm, które w ciągu 3 ostatnich lat miały szkody i roszczenia o wypłatę odszkodowania;
 • do ubezpieczenia wprowadzono franszyzę integralną w wysokości 400 zł (towarzystwo nie odpowiada za szkody poniżej tej wartości). Brak jest w umowie udziałów własnych i franszyz redukcyjnych (w razie zaistnienia szkody o wartości powyżej 400 zł, odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości);
 • w celu kalkulacji składki pobierz wniosek (XLS):
  przeznaczony dla firm prowadzonych w formie 1-osobowych działalności gosp., spółek z o.o., komandytowych, jawnych
  przeznaczony dla firm prowadzonych w formie spółek cywilnych

 
Po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

 • klauzulę podwykonawców z rezygnacją prawa regresu (dotyczy ubezpieczenia OC zawodowej) - klauzula znosi prawo zakładu ubezpieczeń żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania od podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę (firm, którym podzleceno wykonanie prac wymagających posiadania uprawnień zawodowych). Jeśli klauzula ta nie zostanie włączona, po wypłacie odszkodowania na rzecz poszkodowanego, zakład ubezpieczeń wystąpi do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę z żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania;
 • klauzulę OC pracodawcy - klauzula włącza odpowiedzialność cywilną za szkody, których doznali pracownicy ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy pod warunkiem, że ubezpieczony będący pracodawcą odpowiedzialny jest za powstanie szkody i zobowiązany jest do jej naprawienia;
 • klauzulę OC najemcy nieruchomości - klauzula włącza odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w nieruchomościach stanowiących własnoœć osób trzecich, z których korzystał on na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 • klauzulę OC najemcy ruchomości - klauzula włącza odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w rzeczach ruchomych stanowiących własność osób trzecich, z których korzystał on na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 • klauzulę OC najemcy nieruchomości oraz ruchomości - klauzula włącza odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych stanowiących własność osób trzecich, z których korzystał on na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 • klauzulę OC za szkody w dokumentach - klauzula włącza odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w dokumentach pobranych od osób trzecich, z tytułu szkód będących następstwem ich zniszczenia, suszkodzenia lub zaginięcia.

 
Uwaga!  Uwaga!  Uwaga!  
Osoby fizyczne posiadające uprawnienia geodezyjne i wykonujące pracę zarówno dla ubezpieczonego pracodawcy, jak i na własny rachunek, powinny zawrzeć osobne ubezpieczenie OC pokrywające szkody wynikłe z działalności na własny rachunek. Jeśli firma geodezyjna wykonuje dodatkowo usługi w zakresie innych czynności zawodych, np.: wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług architektonicznych - powinna tego rodzaju czynności ubezpieczyć odrębnymi polisami obowiązkowymi, tzn. polisami: OC rzeczoznawcy majątkowego, OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, OC architekta.


Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na adres mailowy Brokera


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker