[Logo] [Marka firmy]


[Firmy geodezyjne - drony]

[Foto] Rozwijający się rynek pomiarów geodezyjnych wykorzystujących bezzałogowe obiekty latające spowodował, że GeaBroker rozszerzyło zakres świadczonych usług o umowy ubezpieczenia zawierane na warunkach programowych dotyczące dronów wraz z elektronicznym sprzętem pomiarowym. Dodatkowo - po przeprowadzeniu indywidualnej analizy ryzyka - istnieje możliwość zawarcia umowy obowiązkowego oraz dobrowolnego (dodatkowego nadwyżkowego) ubezpieczenia OC operatora drona.


   UBEZPIECZENIE DRONÓW OD WSZYSTKICH RYZYK

Ubezpieczenie pokrywa ryzyko szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, o ile przyczyna szkody nie została wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej. W szczególności ubezpieczenie pokrywa szkody wynikłe m.in. z tytułu:
 • ryzyk elementarnych (pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci...);
 • upadku;
 • błędów w obsłudze oraz niewłaściwego użytkowania;
 • błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych pod warunkiem, że nie są to szkody objęte gwarancją lub rękojmą;
 • przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
 • kradzieży z włamaniem z pomieszczeń biurowych, rabunku i dewastacji;
 • kradzieży z włamaniem z bagażnika pojazdu, w którym pozostawiono sprzęt.

 
Warunki programu zakładają m.in., że:

 • do ubezpieczenia może zostać zgłoszony dron (bezzałogowy statek powietrzny), do którego montowany jest sprzęt pomiarowy (np. kamery cyfrowe);
 • urządzenia zgłaszane do ubezpieczenia nie mogą być starsze niż 10 lat, ich wartość jednostkowa nie może być wyższa niż 600.000 zł, a SU (suma ubezpieczenia) powinna zostać ustalona wg wartości odtworzeniowej;
 • stawki za ubezpieczenie zostały ustalone w wysokości:

 

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Stawka

Składka za roczny okres ubezpieczenia

Zakres podstawowy

Dron wraz z elektronicznym sprzętem pomiarowym - ochrona na terenie RP i Europy

równa lub mniejsza
od 150.000 zł

3,5% SU

zgodnie ze stawką obok

większa
od 150.000 zł

3,0% SU

zgodnie ze stawką obok

Zakres rozszerzony

Dron wraz z elektronicznym sprzętem pomiarowym - ochrona na terenie Świata

równa lub mniejsza
od 150.000 zł

4,0% SU

zgodnie ze stawką obok

większa
od 150.000 zł

3,5% SU

zgodnie ze stawką obok

Koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. wynajęcie sprzętu zastępczego)

od 5.000 do 50.000 zł
brutto (z VAT)
przez okres 12 miesięcy

0,5% SU

zgodnie ze stawką obok

Szkody wyrządzone przez podmioty, którym sprzęt został oddany w użytkowanie, bez prawa regresu w stosunku do sprawcy szkody

zgodnie z SU sprzętu

zwyżka +20%

zgodnie ze stawką obok

 

 • po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody zaistniałe na terenie Świata;
 • po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ochrony może zostać rozszerzony o koszty dodatkowe poniesione wskutek szkody materialnej (np. koszty wynajęcia sprzętu zastępczego);
 • po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody wyrządzone przez podmioty, którym sprzęt został oddany w użytkowanie na podstawie umowy najmu sporządzonej na piœmie, bez prawa regresu w stosunku do sprawcy szkody;
 • franszyza redukcyjna (kwota, o jaką obniżane jest odszkodowanie) wynosi: dla ryzyka upadku i rozbicia - 5% szkody nie mniej niż 3.000,00 zł, dla ryzyka utraty sprzętu - 5% szkody. W pozostałym zakresie ma zastosowanie franszyza integralna 500 zł (minimalna wartość szkody);
 • w celu kalkulacji składki Pobierz wniosek  (XLS)

Uwaga!  Uwaga!  Uwaga!  
Podawana na wniosku suma ubezpieczenia mienia zgłaszanego do ubezpieczenia powinna odpowiadać jego wartości odtworzeniowej netto (bez podatku VAT) lub brutto (z podatkiem VAT), czyli wartości pozwalającej na zakup nowego!!! mienia takiego samego lub najbardziej zbliżonego, bez uwzględniania amortyzacji czy zużycia, oraz bez uwzględniania upustów lub zniżek marketingowych udzielanych przez dystrybutorów. W związku z powyższym, przed wypełnieniem wniosku powinni Państwo skontaktować się z dystrybutorem, u którego zostało zakupione mienie i ustalić, jaka jest aktualna cena nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia - taka suma ubezpieczenia powinna zostać podana na wniosku. Jeśli zgłaszane do ubezpieczenia mienie nie jest już produkowane, jego wartość odtworzeniowa powinna odpowiadać cenie zakupu u tego samego producenta nowego mienia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia podana na wniosku będzie niższa od wartości odtworzeniowej, a różnica ta będzie przekraczała 20%, w momencie zaistnienia szkody zakład ubezpieczeń obniży odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie.


Szczegółowe warunki ubezpieczenia otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po wypełnieniu wniosku i przesłaniu jego kopii na adres mailowy Brokera

 

 

   UBEZPIECZENIE OC OPERATORA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie zawierane na podstawie Rozporządzeniam Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26.03.2013 (Dz. U. 2013, poz. 440). Obowiązkiem ubezpieczenia na podstawie powyższego rozporządzenia objęci są m.in. operatorzy modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, którzy:
 • wykorzystują statki powietrzne w celach komercyjnych;
 • operacje lotnicze wykonują wyłącznie w zasięgu wzroku.

 
Warunki ubezpieczenia (skrót Załącznika nr 7):

 • ubezpieczeniem OC osób eksploatujących statki powietrzne jest objęta odpowiedzialność cywilna tych osób za szkody wynikłe w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, powstałe w związku z ruchem statków powietrznych, a także spowodowane przez jakąkolwiek osobę, zwierzę lub rzecz z nich wypadającą;
 • ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na: uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby trzeciej oraz uszkodzeniu mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu;
 • ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek oraz aktów terroru;
 • obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu rozpoczęcia lotu wykonywanego w całości lub części w polskiej przestrzeni powietrznej;
 • minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC osób eksploatujących modele latające o masie od 5 do 20 kg, w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 3 000 SDR.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26.03.2013 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1993)

 


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker