[Logo] [Marka firmy]


[Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego]

[Foto] Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oferowane są w postaci pakietów przeznaczonych wyłącznie dla firm i mogą objąć swoim zakresem: elektroniczny sprzęt stacjonarny lub przenośny, dane na nośnikach zewnętrznych i oprogramowanie oraz koszty dodatkowe zaistniałe na skutek powstałej szkody. Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, czyli m.in. zdarzeń związanych z żywiołami, kradzieżą, ale również upadkiem oraz niewłaściwym użytkowaniem.


   UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

  • Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu elektroniczmego
  • Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektroniczmego
  • Ubezpieczenie danych, zewnętrznych nośników danych oraz oprogramowania
  • Ubezpieczenie kosztów dodatkowych

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty sprzęt stacjonarny znajdujący się w miejscu wskazanym jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprzęt przenośny użytkowany w terenie, przy czym sprzęt przenośny objęty jest dodatkowo ochroną za szkody powstałe na skutek upadku oraz kradzieży z bagażnika samochodu lub innego miejsca, którego wnętrze jest niewidoczne z zewnątrz. UWAGA! Standardowe umowy ubezpieczenia zwykle wprowadzają udział własny w szkodach dotyczących sprzętu przenośnego spowodowanych kradzieżą z samochodu lub upadkiem (najczęściej wynosi on 10-25%), przy czym informacja o udziale własnym zapisana jest tylko w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia), a nie ma jej na polisie.

Umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dają również możliwość włączenia odpowiedzialności towarzystwa za szkody zaistniałe w danych, zewnętrznych nośnikach danych oraz oprogramowaniu. Istnieje również możliwość włączenia do ubezpieczenia kosztów dodatkowych (np. kosztów wynajęcia sprzętu zastępczego), które powstają po zaistniałej szkodzie i wynikają z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności gospodarczej.

   PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA FIRM GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

Firma GeaBroker prowadzi specjalny program ubezpieczeniowy dedykowany firmom geodezyjnym i kartograficznym - na stronie Firmy geodezyjne umieszczone zostały informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dla tej grupy zawodowej.


All rights reserved Copyright © 2008-2019 GeaBroker